Selecteer een pagina

INSTALLATIE-PROJECTEN – ALGEMENE BETALING- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HARCOS MEDIA.

(Hierna wisselend te noemen “ons” en/of “HARCOS”).

Algemeen

Artikel 1: Deze voorwaarden gelden voor alle door HARCOS gesloten overeenkomsten en door HARCOS gedane aanbiedingen en uitvoering daarvan, alsmede ten behoeve van derden (“cliënten”) verrichtte diensten, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door cliënten gesteld en/of ergens gedeponeerd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door HARCOS gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op de reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. HARCOS heeft steeds het recht deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. De gewijzigde en/of geactualiseerde voorwaarden zijn van kracht zodra ze zijn gepubliceerd op de websites van HARCOS MEDIA. Nederlands recht is van toepassing. Afwijkingen dienen, door HARCOS daartoe tekeningbevoegden, schriftelijk vastgelegd te worden en gelden alleen voor die overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. Installatie-projecten.com is een onderdeel en een handelsnaam van HARCOS.

Artikel 2: Copyright

Het wereldwijde auteursrecht alsmede het volledige wereldwijde intellectuele- en economische eigendom, het wereldwijde modellenrecht, alle wereldwijde gebruiksrechten, alle wereldwijde distributierechten, alle wereldwijde vermenigvuldigingsrechten, alle wereldwijde vertaalrechten, alle naburige rechten, alle wereldwijde rechten tot openbare toegang, alle wereldwijde mediarechten, alle wereldwijde publicatierechten alsmede alle wereldwijde collectieve rechten voor alle door HARCOS verstrekte informaties, ontwerpen en gemaakte (digitale) werken blijft HARCOS integraal voorbehouden en zullen deze alsdan uitsluitend en volledig berusten bij HARCOS. Voor het openbaar maken of overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk van HARCOS en/of www.installatie-projecten.com dient u altijd en per geval vooraf toestemming te vragen via info@harcosmedia.com. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag beoordeeld. Men kan zich daarom ook nimmer beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend door anderen dan de schriftelijke toestemming van de verantwoordelijk uitgever van HARCOS of www.installatie-projecten.com. Indien er schriftelijke toestemming wordt verleend, dan is de gebruikelijke vergoeding hiervoor tenminste € 0,77 per woord en tenminste € 1.200,00 per (digitale) foto. Indien u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever c.q. directie van HARCOS, auteursrechtelijk beschermd werk van HARCOS openbaar maakt en/of overneemt, dan zal de vergoeding die u hiervoor aan ons dient af te dragen zonder dat enige compensatie mogelijk is, ten minste € 7,50 per woord en tenminste € 10.000,00 per foto, dit /deze bedragen zijn dan direct door HARCOS bij u opeisbaar. Voor zowel gevraagd, ongevraagd, alsmede op basis van gedane (email-) mailingacties, door leverancier ingezonden advertenties, advertorials,  (digitale) kopij, tekstmateriaal, persberichten, website teksten, blog teksten, recensie-exemplaren, bedrijfs-, product-, marketing en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks, besprekingsexemplaren, bedrijfspresentaties, documenten, nieuwsbrieven, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens, evenals voor mededelingen uit de (detail- of groot-) handel- en industrie, staan HARCOS en de redactie op geen enkele wijze in. 

Door acceptatie van HARCOS van de, gevraagde, ongevraagde, alsmede op basis van gedane (email-) mailingacties, door cliënt en/of leverancier ingezonden (digitale) kopij en advertorials, advertenties,  gaat het recht van de (digitale) wereldwijde (gebundelde/verzamelde) publicatie, het wereldwijde auteursrecht alsmede het volledige wereldwijde intellectuele- en economische eigendom, het wereldwijde modellenrecht, alle wereldwijde gebruiksrechten, alle wereldwijde distributierechten, alle wereldwijde vermenigvuldigingsrechten, alle wereldwijde vertaalrechten, alle naburige rechten, alle wereldwijde rechten tot openbare toegang, alle wereldwijde mediarechten, alle wereldwijde publicatierechten alsmede alle wereldwijde collectieve rechten, maar ook de toepassing van de bijdrage, het redactioneel artikel, persbericht, advertorial, bedrijfspresentatie, projectpresentatie, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks, van de (digitale) foto’s enz. in de vorm van elektronische media, bijvoorbeeld CD-ROM/DVD, de opslag in databases, voor de verwerking en verspreiding middels het Internet en/of andere digitale media platformen, voor voordrachten, radio-, televisie- en satellietuitzendingen, voor het verlenen van herdrukrechten, voor het maken van speciale (digitale) uitgaven, voor foto- en microkopieën, ter bewerking, aanpassing, vertaling, verandering, alsmede het recht om de kopij te voorzien van een titel, ter fabricage van drukwerken en/of van digitale publicaties van iedere denkbare mogelijkheid van de (digitaal) aangeleverde kopij, foto’s of anderszins aangeleverd materiaal en het aldus gefabriceerde voor commerciële, niet-commerciële, publieke alsmede niet-publieke doelen te verkopen en/of te verhuren, tijdelijk onbegrensd en kosteloos over op HARCOS en blijven alle door HARCOS verstrekte informaties, ontwerpen en gemaakte (digitale) werken HARCOS integraal voorbehouden en zullen deze alsdan uitsluitend en volledig berusten bij HARCOS.

Daarnaast wordt door leverancier aan HARCOS het recht overgedragen, afdrukken van de (digitale) kopij, (digitaal) fotomateriaal, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, hyperlinks of anderszins aangeleverd materiaal aan geïnteresseerden kosteloos af te geven en/of al dan niet kosteloos ter beschikking te stellen. Deze rechten worden door de leverancier aan HARCOS volledig, kosteloos en tijdelijk onbegrensd overgedragen. HARCOS is gerechtigd, deze van de leverancier ontvangen rechten volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen of derden gebruiksrechten toe te staan. 

HARCOS verkrijgt doordat zij een bijdrage, artikel, bedrijfspresentatie, verslag, persbericht, of (digitale) foto’s, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks etc. van u als leverancier aanneemt, het exclusieve recht op (digitale) verspreiding, maar daarnaast verkrijgt HARCOS, kosteloos en tijdelijk onbegrensd van u als leverancier, hierdoor tevens het wereldwijde auteursrecht alsmede het volledige wereldwijde intellectuele- en economische eigendom, het wereldwijde modellenrecht, alle wereldwijde gebruiksrechten, alle wereldwijde distributierechten, alle wereldwijde vermenigvuldigingsrechten, alle wereldwijde vertaalrechten, alle naburige rechten, alle wereldwijde rechten tot openbare toegang, alle wereldwijde mediarechten, alle wereldwijde publicatierechten alsmede alle wereldwijde collectieve rechten voor alle door HARCOS aangenomen bijdrage(n), artikel(en), bedrijfspresentatie(s), verslag(en), persbericht(en), of (digitale) foto’s, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks etc. en daarmee zullen deze alsdan uitsluitend en volledig berusten bij HARCOS.

Ook alle verstrekte informaties, ontwerpen en gemaakte werken blijft HARCOS integraal voorbehouden en zullen deze alsdan uitsluitend en volledig berusten bij HARCOS en zullen als zodanig ook door u volledig, tijdelijk onbegrensd en kosteloos worden overgedragen aan HARCOS.

De printmagazine(s), de (digitale-) magazines en/of websites, nieuwsbrieven, portals en alle daarin opgenomen bijdragen, persberichten, (digitale) afbeeldingen, illustraties, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks e.d. zijn door de auteurswet beschermd. Ieder gebruik buiten de enge grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van HARCOS ontoelaatbaar en strafbaar. Er wordt niet gewerkt op basis van exclusiviteit; d.w.z. er kunnen in dezelfde (digitale) vakblad/uitgave/verschijning/magazine/websites meerdere firma’s/bedrijven/organisaties met soortgelijke producten en/of diensten in het (digitale) vakblad/uitgave/verschijning/magazine/websites voorkomen. Een verplichting van HARCOS tot publicatie van enig redactioneel artikel en/of tekstadvertentie en/of bedrijfsprofiel in een bepaalde uitgavenmaand en jaar bestaat niet. Ingeval van een vooraf afgestemde betaalde opdracht, gelden bij acceptatie, altijd de honoraria van HARCOS voor beeld-, tekst- en videomateriaal. Met het honorarium voor de auteur is ook de toepassing, het gebruik, de vermenigvuldiging en de verspreiding van de bijdrage, het artikel, bedrijfspresentaties, het verslag, het persbericht, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks, van de (digitale) foto’s enz. in de vorm van elektronische media, ter publicatie in dit digitale magazine en/of in/op andere digitale publicaties, op wereldwijd beschikbare digitale publicatieplatformen, op CD·ROM/DVD, de opslag in databases ter verwerking en verspreiding in het Internet evenals voor voordrachten, radio· en televisie-uitzendingen door HARCOS, alsmede het exclusieve recht op (digitale) vermenigvuldiging en (digitale) verspreiding en het wereldwijde auteursrecht alsmede het volledige wereldwijde intellectuele- en economische eigendom, het wereldwijde modellenrecht, alle wereldwijde gebruiksrechten, alle wereldwijde distributierechten, alle wereldwijde vermenigvuldigingsrechten, alle wereldwijde vertaalrechten, alle naburige rechten, alle wereldwijde rechten tot openbare toegang, alle wereldwijde mediarechten, alle wereldwijde publicatierechten alsmede alle wereldwijde collectieve rechten volledig, betaald en door betaling van HARCOS aan auteur van zijn honorarium, zal hij/zij alle hierboven vermelde rechten volledig, tijdelijk onbegrensd overdragen aan HARCOS, zodat deze alsdan uitsluitend en volledig zullen berusten bij HARCOS. Bij alle zendingen aan de redactie wordt vooropgesteld dat akkoord wordt gegaan met de (digitale) publicatie, zowel volledig als in uittreksels, wanneer wederzijdse wensen niet tijdig vooraf afzonderlijk schriftelijk en/of per email tot uitdrukking worden gebracht. Alle rechten, ook die van de herdruk in de vorm van een (digitaal) uittreksel, de fotomechanische weergave en van de vertaling, worden door HARCOS voorbehouden. Nadruk: geen enkel gedeelte van dit (digitale) magazine/deze (digitale) magazines/website(s) mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HARCOS vermenigvuldigd, verspreid, bewerkt of vertaald worden. Onder dit verbod valt in het bijzonder de bedrijfsmatige vermenigvuldiging d.m.v. kopie, microverfilmingen en het opslaan en de verwerking in elektronische systemen, de opneming in elektronische databases, de vermenigvuldiging op CD-ROM/DVD, verwerking, bewerking, vertaling en verspreiding in het Internet, websites, blogs, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, nieuwsbrieven, email marketing, evenals d.m.v. voordrachten, radio- en televisie-uitzendingen of m.b.v. andere al dan niet digitale procedés. Indien voorafgaande schriftelijke toestemming door HARCOS is verleend kan de tekst uitsluitend integraal en met volledige bronvermelding worden gebruikt. Uit de beschrijving van constructies, het noemen van merknamen e.a. in dit (digitale) magazine/deze (digitale) magazines en/of op onze websites, kan niet worden geconcludeerd, of het beschermde uitvoeringen of logo’s betreft. 

Wanneer het bij (digitale) redactionele uitingen een bijdrage en/of een persinformatie of een advertorial betreft, die HARCOS van een opdrachtgever (digitaal) heeft ontvangen, of deze nu klant is, of niet, verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de inhoud, de aard, de strekking en de juistheid van de genoemde (digitale) redactionele artikelen, bijdragen, verslagen, persinformaties, commentaren, (digitale) kopij, tekstmateriaal, persberichten, website teksten, blog teksten, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks, bedrijfspresentaties, documenten, nieuwsbrieven, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens, evenals mededelingen uit de (detail- of groot-) handel- en industrie. Voor inhoud, aard, strekking en juistheid van de door de opdrachtgever aangeleverde (digitale) redactionele artikelen, bijdragen, verslagen, persinformaties, commentaren, (digitale) kopij, tekstmateriaal, persberichten, website teksten, blog teksten, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructie-video’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks, bedrijfspresentaties, documenten, nieuwsbrieven, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens, evenals mededelingen uit de (detail- of groot-) handel- en industrie, staat de ondertekeningsbevoegde/ondertekenaar/opdrachtgever garant. Verder verklaart en garandeert hij/zij, dat er geen fouten, onjuiste beweringen, uitspraken, onvolledigheden etc. zijn gemaakt en dat de door hem/haar eventueel meegeleverde (digitale) redactionele artikelen, bijdragen, verslagen, persinformaties, commentaren, (digitale) kopij, tekstmateriaal, persberichten, website teksten, blog teksten, bedrijfs-, product-, marketing- en/of instructievideo’s, audio en/of video embed codes, hyperlinks, bedrijfspresentaties, documenten, nieuwsbrieven, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens, evenals mededelingen uit de (detail- of groot-) handel- en industrie, technische tekeningen etc. voor deze (digitale) bijdrage en/of persinformatie qua aard, inhoud en strekking, juist en vrij van rechten van derden zijn. Bij (digitale) redactionele artikelen, advertorials, bedrijfspresentaties en/of vakbijdragen bestemd voor het (digitale) magazine, wordt de naam van de onderneming in de reportage principieel slechts één keer genoemd. Vanuit juridisch oogpunt kan het noodzakelijk zijn dat een (digitaal) redactioneel te publiceren artikel en/of persbericht, welke ter publicatie dient voor het digitale magazine, kan worden gekenmerkt middels een kenmerk ‘promotie’, ‘tekstadvertentie’ of ‘advertorial’. Om layouttechnische redenen behoudt HARCOS en/of het vormgevende bureau zich bovendien het recht voor, om eventueel tijdens de productie marginale wijzigingen ten aanzien van de lengte van de te publiceren teksten aan te brengen, die dan niet nog eens afzonderlijk met die ondertekeningsbevoegde/ondertekenaar/opdrachtgever worden afgesproken. HARCOS behoudt zich bovendien het recht voor, bij een overtreding ten aanzien van de voorliggende verklaring en/of garantie, door deze ondertekeningsbevoegde/ondertekenaar/opdrachtgever, desbetreffende aanspraken op schadevergoeding te doen gelden.

Alle rechten voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in de door HARCOS uitgegeven (digitale) magazines en/of tot het verlenen van toestemming tot publicatie op de webportals/websites van HARCOS, houdt onder meer in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten rechte op te treden. Het auteursrecht voor alle door HARCOS verstrekte informaties blijft HARCOS voorbehouden. Voor het terugzenden van ingezonden advertenties, advertorials, kopij, tekstmateriaal, persberichten, besprekingsexemplaren, documenten, (digitale) foto’s, illustraties, evenals voor mededelingen uit de industrie, wordt geen garantie gegeven. Deze worden uitsluitend op speciaal verzoek geretourneerd, en alleen wanneer er voldoende porto voor terugzending door de cliënt en/of leverancier is bijgevoegd. Er kan geen aanspraak op gederfde honoraria, archiveringskosten en dergelijke worden gemaakt. 

De beslissing of de aangeleverde advertenties, advertorials, kopij, tekstmateriaal, persberichten, recensie-exemplaren, besprekingsexemplaren, documenten, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens of anderszins materiaal als compleet dient te worden beschouwd, treft HARCOS naar haar eigen goeddunken. De vermelding van de leverancier vindt plaats gezamenlijk met de publicatie, voor zover deze vermelding gebruikelijk is in de betreffende branche. De leverancier van de advertenties, advertorials, kopij, tekstmateriaal, persberichten, recensie-exemplaren, besprekingsexemplaren, documenten, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens en anderszins materiaal, verplicht zich en garandeert hierbij, om HARCOS van elke aansprakelijkheid te vrijwaren, welke derden op basis van een beschadiging van hun rechten willen laten doen gelden. 

Handels- en/of fabrieksmerken, merknamen en andere beschermde benamingen worden in de (digitale) magazines en/of op de websites/webportals van HARCOS principieel niet als zodanig gekenmerkt. Daaruit mag echter niet worden geconcludeerd, dat die beschermde benamingen/kenmerken zonder meer door iedereen mogen worden gebruikt. Een verplichting tot publicatie van de aangeleverde advertenties, advertorials, kopij, tekstmateriaal, persberichten, recensie-exemplaren, besprekingsexemplaren, documenten, (digitale) foto’s, illustraties, technische gegevens, bestaat niet. De leveranciers c.q. cliënt c.q. auteurs verklaren akkoord te zijn met een niet zinstorende redactionele bewerking van hun manuscript. De hier gepubliceerde commentaren, bijdragen en advertenties geven niet beslist de mening van de uitgeverij, de uitgever, de redactie en de auteurs weer. De met naam, initialen of plaats van herkomst gekenmerkte bijdragen, verslagen, foto’s en persinformaties geven de mening van de auteurs weer, niet perse die van HARCOS, de uitgeverij, uitgevers of van de redactie. Met de naam van de auteur en/of leveranciers c.q. cliënt, c.q. organisatie gekenmerkte artikelen en/of bijdragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van HARCOS en de redactie, maar vallen onder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de auteur c.q. leveranciers, cliënt c.q. organisatie. HARCOS draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte weergave van drukklare manuscripten. Artikelnamen worden in onze (digitale) magazines en/of op onze websites/webportals, zonder garantie voor de vrije toepassing gebruikt. Mededelingen over nieuwe technische producten, beschrijvingen en toepassingen van producten zijn volledig gebaseerd op de door de producent, c.q. leverancier, c.q. cliënt, c.q. organisatie aan HARCOS verstrekte gegevens. Een aansprakelijkheid van HARCOS voor de juistheid en bruikbaarheid van de gepubliceerde producten, projecten, programma’s, schakelingen, andere opstellingen, gebruiksaanwijzingen, bijdragen, verslagen, teksten, (digitale) afbeeldingen, persmededelingen, illustraties, technische gegevens, evenals voor de juistheid van de technische inhoud van de gepubliceerde artikelen, is volledig uitgesloten en berust derhalve volledig bij de producent, c.q. leverancier, c.q. cliënt, c.q. organisatie, welke deze informatie aan HARCOS heeft verstrekt. De wettelijke en ambtelijke voorschriften, evenals de technische regelingen in de op het desbetreffende ogenblik geldende formuleringen moeten beslist door u worden opgevolgd. Uit de publicatie kan niet worden geconcludeerd, dat de beschreven oplossingen of gebruikte aanduidingen vrij van beschermende rechten voor het bedrijfsmatig gebruik zijn. Ondanks een zorgvuldige werkwijze zijn fouten niet volledig uit te sluiten. HARCOS, uitgeverij, uitgever, redactie en auteurs kunnen voor onjuiste gegevens en de gevolgen daarvan, noch een juridische verantwoordelijkheid, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden. HARCOS en de bij deze uitgave(n) betrokken uitgevers, redactie en/of medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden en/of te lijden schade, materieel dan wel anderszins, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de redactionele inhoud of anderszins vermelde informatie in onze (digitale) magazines en/of op onze websites/webportals. 

Artikel 3a: Alle auteursrechten op digitale als non-digitale ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, reclameteksten en redactionele artikelen, advertorials, teksten en bijdragen zijn, worden en blijven – ook na aanvaarding van de opdracht – onvervreemdbaar het eigendom van HARCOS, evenals het recht om daar te allen tijde om niet gebruik van te maken. Door verlening van een opdracht tot plaatsing van een door of namens cliënt ter beschikking gestelde zowel digitale als ook niet-digitale advertentie, advertorial, redactie, persberichten, bedrijfsprofiel, video’s en/of foto’s, verklaart de cliënt dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en verklaart client dat er ook geen inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden en vrijwaart de cliënt HARCOS, zowel in als buiten rechte, voor alle voor HARCOS directe en indirecte nadelige gevolgen van de openbaarmaking door HARCOS, zowel in financiële als in andere zin. Behoudens de uitzondering door de wet gesteld, mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van HARCOS en eventuele rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q. intellectueel eigendomsrecht of HARCOS, door de eventuele rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets – waaronder tevens is begrepen de wijze van rubricering, indeling, opzet en product- en index – van de informatiedragers worden verwijderd, afgeschreven, verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van email, internet, druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, noch worden ingebracht in intern en/of extern gebezigde opberg- of geheugenstelsels van informatieve werkende systemen, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, digitaal of anderszins. Dit verbod betreft tevens de gehele en/of gedeeltelijke (digitale) bewerking en/of (digitale) verspreiding. Bovendien is het verboden zich tot een in de uitgave(n) en/of op de website(s) opgenomen onderneming of instelling te wenden onder overlegging van en/of verwijzing naar de website(s), (digitale) uitgave(n), met het oogmerk één of meer van de bekendmakingen op de website(s) en/of in de (digitale) uitgave(n) elders te publiceren. HARCOS is met uitsluiting van ieder ander door de auteur gemachtigd derden ter zake het vorenstaande in rechte te betrekken, onverminderd het recht van de auteur zelf de nodige actie te ondernemen. HARCOS en auteurs verklaren dat de door HARCOS gepubliceerde website(s) en uitgebrachte (digitale) uitgave(n) op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen HARCOS en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. HARCOS en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van door HARCOS uitgegeven website(s) en (digitale) uitgave(n) worden met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. HARCOS en de auteurs kunnen niet instaan voor de juistheid van de gegevens die haar zijn verstrekt.

Artikel 3b: Inzake de te plaatsen Advertorials/Redactie/Productinformatie/(Digitale)Foto’s/Video’s, geldt dat de ondertekenaar(s) van onze plaatsingsovereenkomst(en), alsmede zijn/haar opdrachtgever(s), hierbij verklaren en garanderen dat, er in de door u of namens uw organisatie aan te leveren tekstuele (digitale)informatie, alsmede inzake de door u of namens uw organisatie aan te leveren (digitale) foto’s en/of video’s, dit al dan niet baserend op een telefonisch interview met eventueel één van onze (freelance) journalisten, ten behoeve van advertorials, redactie, productinformatie, etc., dat er voor wat betreft het tekstuele deel, er geen concurrentie vervalsende teksten en/of onjuiste beweringen door u en/of namens u en/of uw organisatie zijn en/of worden geplaatst/gedaan/beweerd/aangeleverd en dat alle te plaatsen informatie, qua aard, inhoud en strekking, juist en vrij van rechten van derden zijn en dat er door (digitaal)gebruik, (digitale)verspreiding en/of (digitale)publicatie in onze (digitale) magazines en/of op onze websites/webportals, geen inbreuk op enig recht van derden gemaakt wordt.  

Inzake de te plaatsen (Digitale)Foto’s/Video’s, geldt dat de ondertekenaar(s) van onze plaatsingsovereenkomst(en), alsmede zijn/haar opdrachtgever(s), hierbij verklaren en garanderen dat, de door u of namens uw organisatie aan te leveren (digitale) foto’s en/of video’s juist en vrij van rechten van derden zijn en dat er door (digitaal)gebruik, (digitale)verspreiding en/of (digitale)publicatie in onze (digitale) magazines en/of op onze websites/webportals, geen inbreuk op enig recht van derden gemaakt wordt.  

Ingeval van het mogelijk plaatsen van een advertorial, dient deze altijd te gaan over een product en/of over een project. Bedrijfsportretten worden niet geaccepteerd.

Met de toezending/plaatsing/publicatie van een advertorial, vrijwaart de toezender/cliënt/opdrachtgever/leverancier alsmede zijn/haar werkgever HARCOS  voor alle mogelijke, ook toekomstige aanspraken van zowel toezender/cliënt/opdrachtgever/leverancier en/of derden ontstaan uit de publicatie(s) in onze (digitale) magazines en/of op onze websites/webportals, waarbij toezender/cliënt/opdrachtgever/leverancier en/of derden enig nadeel zouden kunnen ondervinden door de publicatie(s) van onderhavige informatie, teksten, (digitale) foto’s en/of tekeningen, zodat aanspraken tot schadevergoeding van toezender/cliënt/opdrachtgever/leverancier en/of derden, om wat voor reden dan ook, niet toepasselijk zijn.

U dient zich te realiseren dat HARCOS zich niet verplicht, om de door u en/of namens u aangeleverde advertorials, op juridische onvolkomenheden, concurrentievervalsende teksten of andere fouten, beweringen, inbreuk op enig ander mogelijk recht van een mogelijke derde welke door de publicatie toepasselijk zou kunnen worden/zijn, te controleren. Deze verantwoordelijk alsmede de hierbij behorende aansprakelijkheid berust uitsluitend en volledig bij u als toezender/cliënt/opdrachtgever/leverancier. U dient zich te realiseren dat wij als HARCOS, voor de door u en/of namens uw organisatie gedane uitspraken, beweringen, aangeleverd (digitaal) (foto) materiaal e.d., waarmee u mogelijkerwijs een of meerdere andere firma’s en/of personen c.q. partijen enige schade zou kunnen berokkenen, geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijk zullen en kunnen en willen overnemen en dat wij ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijk zullen en kunnen en willen accepteren. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en de mogelijk hieruit voor u, alsmede voor HARCOS, voortvloeiende nadelige gevolgen (vanzelfsprekend ook financieel) zijn volledig voor uw eigen rekening en risico. Opdrachtgever/ondertekenaar alsmede zijn werkgever(s) garanderen bovenstaande t.o.v. HARCOS. Een verplichting tot publicatie van enig advertorial in een bepaalde uitgavenmaand en jaar bestaat niet.

Wijzigingen

Artikel 4: Alle opgaven en/of vermeldingen met betrekking tot onder meer het aantal unieke bezoekers, aantal pageviews, aantal hyperlinks, aantal deelnemers, formaat, publicatiefrequentie, procedé, oplage(n), omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen, omvang per nummer en dergelijke zijn onverbindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard dan ook worden door HARCOS uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen op geen enkele wijze leiden tot wanprestatie noch enig recht op schadevergoeding van enige schade.

Overeenkomsten

Artikel 5: Overeenkomsten, alsmede aanbiedingen en/of nadere toezeggingen, zijn eerst bindend na een, door HARCOS daartoe tekeningbevoegden, schriftelijke bevestiging. Voorwaarden en bedingen met onze vertegenwoordigers en andere tussenpersonen bezitten slechts geldigheid indien deze, door HARCOS daartoe tekeningbevoegden, schriftelijk zullen zijn bevestigd. Indien dit niet het geval is, zijn deze Algemene Betaling- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. HARCOS is gerechtigd, om vooraf zekerheid te verlangen, alsmede ter uitvoering der overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 6: De overeenkomst met HARCOS wordt aangegaan ten minste voor de duur zoals vermeld op de website(s), plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement en/of machtigingskaart. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst met HARCOS door de cliënt is niet toegestaan. Beëindiging van uw plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement met HARCOS kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk twee maanden voor het einde van uw abonnementsperiode; nadien vindt automatisch verlenging plaats met minimaal één jaar.

Artikel 7: Indien HARCOS een plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement heeft afgesloten, is HARCOS desondanks gerechtigd bepaalde, op basis van die overeenkomst opgegeven advertentie, zonder opgave van redenen te weigeren. Deze weigering kan onder andere steun vinden in: a) inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven advertentie b) technische bezwaren c) een reden van principiële aard d) een weigering van vooruitbetaling e) strijd met eigen belangen van HARCOS.

Artikel 8: Onderdeel van al onze offertes, producten, geleverde diensten, gesloten overeenkomsten alsmede de aanvullende overeenkomsten, inclusief de daarin vermelde overeenkomsten, zijn onze algemene en aanvullende betalings- en leveringsvoorwaarden, onze privacy policy, de akkoordverklaringen, de toepasselijk zijnde mediagegevens, prijslijsten, copyright statement, trademark statement, additional terms, alsmede de toepasselijk zijnde inhoudsopgave en/of colofonpagina’s, alsmede de voorwaarden zoals vermeld op onze website en vormen een integraal onderdeel van de met HARCOS MEDIA gesloten overeenkomsten, deze zijn u voorgelegd, door u ter kennisgeving genomen en door u geaccepteerd. Onze aansprakelijkheid is, voor zover van toepassing, beperkt tot het individuele factuurbedrag en maximaal tot het door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag beperkt.

Tarieven

Artikel 9: Tussentijdse tarief- en/of koerswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden en aan cliënt doorberekend. HARCOS behoudt zich het recht voor om haar tarieven op ieder gewenst moment te herzien. Alle tarieven van HARCOS zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders word vermeld. Portokosten, verzendkosten en handlingkosten komen niet in aanmerking voor enige korting.

Betaling

Artikel 10: Betaling van door HARCOS verleende goederen en/of diensten, dient door cliënt onmiddellijk na ontvangst van de factuur, netto contant te geschieden. Indien betaling door cliënt binnen 14 dagen of 10 werkdagen na de op de betreffende (digitale) nota vermelde datum, nog steeds niet heeft plaatsgevonden, is cliënt vanaf dat moment van rechtswege uitdrukkelijk in gebreke en in betalingsverzuim. Bij betalingsverzuim/betalingsachterstand of vertraging zijn wij gerechtigd een rente van ten minste 8% boven de gebruikelijke bankrente voor rekening-courantkredieten aan cliënt in rekening te brengen. HARCOS verstuurt al haar nota’s zowel per email alsmede eventueel per normale post. De op de bankafschriften van HARCOS aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt. Alle door cliënt verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle door cliënt verschuldigde eventuele rente en door HARCOS gemaakte (invordering-)kosten en herinneringskosten van ten minste € 20,- per herinnering en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen of 10 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd. In geval van betaling middels machtiging, dienen betalingen te geschieden bij vooruitbetaling bij opdracht middels bijbehorende machtigingskaart ten behoeve van HARCOS. De kosten welke de banken en/of giro-instellingen berekenen voor deze handelingen, zullen door HARCOS aan u worden doorberekend en tevens direct worden afgeschreven van uw bank- en/of girorekening, met een minimumbedrag van € 10,- ex. B.T.W. per afschrijving. De afboekingen kunnen op ieder gewenst moment plaatsvinden, met een minimum frequentie van 1x per maand. Alle betalingen zijn netto.

Artikel 11: De betaling is door cliënt zonder korting of compensatie of inhouding van welke aard dan ook, aan HARCOS te voldoen, als overeengekomen, gedurende de gehele looptijd van de gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement.

Artikel 12: Cliënt erkent en – voor zoveel nodig: verleent – hierbij uitdrukkelijk het recht van de HARCOS haar rechten uit deze overeenkomst(en) of plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement naar vrije keuze aan derden over te dragen.

Artikel 13: Cliënt geeft aan HARCOS machtiging de desbetreffende aan HARCOS verschuldigde volledige bedragen, hierbij van de vermelde bank- en/of girorekening van cliënt af te schrijven en cliënt zal er voor zorg dragen dat het tegoed van deze rekening steeds de bedoelde afschrijving toelaat.

Artikel 14: Cliënt geeft hierbij machtiging aan HARCOS de eerste betaling aan HARCOS te laten doen plaatsvinden bij opdracht en dat alle volgende betalingen zullen plaatsvinden op de 1e dag van de maand van plaatsing, van uw vermelding, plaatsing of advertentie; ook dan indien U ons niet tijdig heeft voorzien van het benodigde advertentiemateriaal.

Artikel 15: Is een bedrag niet voldaan, dan is HARCOS gerechtigd, de opdracht niet verder uit te voeren, totdat de openstaande post(en) zijn voldaan, zonder tot enige schadevergoeding hieromtrent gehouden te zijn ten opzichte van de opdrachtgever.

Artikel 16: De niet-betaling van een nota of factuur op de vervaldag door de alsdan nalatige cliënt aan HARCOS, heeft van rechtswege ten gevolge dat de verdere werkzaamheden en/of plaatsingen direct worden opgeschort onder de voorwaarde dat de totale contante resterende contractwaarde direct opeisbaar is, onverminderd het recht tot nakoming van de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst door HARCOS.

Artikel 17: HARCOS heeft het recht voor aanvang van onze werkzaamheden een voorschot dan wel  geheel of gedeeltelijke betaling te verlangen. Ingeval van een zodanige situatie, dat opdrachtgever de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement van HARCOS heeft ondertekend en aldus de opdracht formeel heeft verstrekt en opdrachtgever levert niet of niet tijdig het voor HARCOS noodzakelijk juiste (digitale) advertentiemateriaal aan, dan is opdrachtgever jegens HARCOS in gebreke. HARCOS zal in een zodanige situatie aan opdrachtgever de door opdrachtgever bij HARCOS gereserveerde totale aantal (digitale) advertentieplaatsingen in de vorm van de totale contante contractwaarde incl. BTW volledig in rekening brengen, vermeerderd met eventueel door HARCOS hieraan verbonden extra kosten, voortvloeiende uit het niet of niet tijdig nakomen van de overeengekomen plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst door opdrachtgever. Opdrachtgever verklaard hiermede volledig akkoord te gaan. Indien een plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement door cliënt is ondertekend, maar het advertentiemateriaal wordt niet of niet tijdig door cliënt aangeleverd, dan wordt er door HARCOS aan cliënt de totale contante contractwaarde incl. BTW in rekening gebracht als schadeloosstelling. In een zodanige situatie, dat er door cliënt op de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement voor een bepaalde plaatsingsmaand digitale advertentieruimte in één van door ons uitgegeven media gereserveerd staat en cliënt te kennen heeft gegeven dat deze contractueel vastgelegde advertentieruimte dient te worden doorgeschoven naar een volgende plaatsing/verschijning, is HARCOS gerechtigd om de volledige plaatsingskosten van de door te schuiven gereserveerde plaatsing direct aan cliënt in rekening te brengen, één en ander conform de oorspronkelijk afgesproken plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement. De feitelijke digitale advertentieplaatsing zal dan op de later door cliënt gewenste plaatsing/verschijning plaatsvinden.

Artikel 18: Elk beroep op compensatie van vorderingen aangevoerd door de opdrachtgever jegens HARCOS is nietig.

Artikel 19: Bij niet of te late betaling door opdrachtgever/cliënt jegens HARCOS, zijn buiten de totale hoofdsom en/of contractwaarde van de (nog) uitstaande overeenkomst(en) en de rente, alle kosten,  zowel de gerechtelijke- alsmede de buitengerechtelijke invordering- en administratiekosten, alsmede de kosten van een faillissementsaanvraag, door de niet of te late betaling veroorzaakt, volledig voor rekening van de nalatige cliënt, waaronder aanvullend begrepen administratiekosten van ten minste 10% van de totale hoofdsom inclusief B.T.W., de volledige kosten van door HARCOS ingeschakelde advocaten, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder, het verrichten van incassowerkzaamheden, het verkrijgen van (juridische) adviezen, het verkrijgen van rechtskundige bijstand, het voorbereiden van het voeren van procedures, het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure, het aanwezig zijn bij zittingen en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, incassobureau en ambtelijke werkzaamheden. Daarnaast zullen alle te maken kosten gemaakt door gerechtsdeurwaarder of incassobureau om zich te voorzien van externe juridische bijstand en/of adviseurs alsmede alle informatiekosten en verhaalonderzoek, volledig voor rekening komen van de nalatige cliënt. De Informatiekosten bedragen: Informatiekosten GBA € 15,00 per persoon; Informatiekosten KvK € 30,00 per inschrijving; Informatie Kadaster € 30,00 per perceel; Informatiekosten RDW € 35,00 per kenteken; Kosten Verhaalonderzoek € 150,00 per onderzoek. Cliënt draagt in een hierboven vermelde situatie automatisch het recht van pand op zijn bedrijfsinventaris en overige bedrijfseigendommen over aan HARCOS. Bij incasso, dagvaarding, betekening, beslag, executie, bewaring zullen de buitengerechtelijke kosten hiervan ten minste 25% bedragen over het bedrag wat ter incasso wordt gegeven, met een minimum van € 250,- ex. B.T.W.. Deze kosten komen volledig voor rekening van de nalatige cliënt en zullen door HARCOS in de vorm van vermogensschade op de nalatige cliënt worden verhaald. Tevens worden de buitengerechtelijke invordering- en administratiekosten zoals hierboven omschreven, aangevuld met het verlies van huidig en toekomstig verdienvermogen, HARCOS toekomende rente (zie artikel 10), immateriële schade, verder verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand en rechtsbijstand, onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn.

Artikel 20: Bij een transactie op termijn heeft HARCOS het recht tussentijds de waarborgen te verlangen voor de correcte betaling door de opdrachtgever, welke HARCOS zullen goeddunken. Worden deze waarborgen niet verstrekt, dan heeft HARCOS het recht de overeenkomst zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, ontbonden te verklaren. Bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de opdrachtgever, daaronder begrepen verandering van eigenaar of financiële achteruitgang e.d., heeft HARCOS het recht te onzen keuze de nog lopende plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of contracten/abonnementen te annuleren of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te vragen.

Artikel 21: In geval tussen HARCOS en onze opdrachtgever is overeengekomen, dat een bepaalde vermelding, plaatsing of advertentie periodiek gedaan dient te worden in de door HARCOS te verzorgen digitale uitgaven, in die zin dat de opdrachtgever een plaatsingsabonnement heeft, is bij niet-betaling van de eerste factuur, nota en/of (automatische) afschrijving betreffende de eerste vermelding, plaatsing of advertentie al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden op grond van de volgende vermeldingen, plaatsingen of advertenties op grond van het abonnement, direct opeisbaar.

Levering en Risico

Artikel 22: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, reizen door of namens HARCOS te leveren goederen voor risico van de opdrachtgever. Levering wordt geacht te zijn voltooid zodra de goederen gereed zijn voor verzenden of ter afname, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Enige handeling zoals bijvoorbeeld bewaring, bewerking, verwerking van zaken die aan HARCOS zijn toevertrouwd, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Voor dekking van bedoeld risico dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen.

Artikel 23: Door HARCOS opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Overschrijding levert geen wanprestatie op noch enig recht op schadevergoeding van enige schade. Emballage- en vrachtkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud en cessie

Artikel 24: HARCOS behoudt zich tot meerdere zekerheid ter betaling van de door of namens HARCOS verkochte goederen en/of diensten het eigendom voor, totdat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en (invordering-) kosten, integraal is voldaan, ook indien deze goederen bewerkt en verwerkt zijn. Tevens bindt de koper zich om zo hij de koopprijs nog niet aan HARCOS heeft voldaan op het tijdstip, dat de goederen in het bezit van derden overgaan, de van deze derde ter zake ontvangen kooppenningen namens HARCOS en ten behoeve van HARCOS te incasseren en die penningen niet te vermengen met zijn eigen vermogen, doch aan HARCOS af te dragen, tot het beloop van het aan HARCOS verschuldigde. De opdrachtgever cedeert aan HARCOS al zijn vorderingen bij doorlevering aan derden voor zover hij HARCOS nog niet heeft betaald.

Overmacht

Artikel 25: In geval van overmacht van welke aard dan ook, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid van overmacht, onverschillig welke, zulks ter beoordeling van HARCOS, heeft HARCOS het recht alle advertentieovereenkomsten en andere hiermede samenhangende en/of hieruit voortvloeiende overeenkomsten onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de uitvoering daarvan tijdelijk op te schorten. HARCOS is gerechtigd, indien HARCOS van dit recht gebruik wenst te maken, te volstaan met een schriftelijke mededeling en/of een bericht per email aan de adverteerder en/of opdrachtgever. De adverteerder en/of opdrachtgever kan HARCOS in geval van overmacht niet in gebreke stellen wegens het niet of niet-tijdig uitvoeren van de overeenkomst of van een gedeelte daarvan. HARCOS is gerechtigd, betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Aanleveren Materiaal

Artikel 26: De opdrachtgever dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het correcte digitale advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van HARCOS. Indien cliënt het digitale advertentiemateriaal niet overeenkomstig de aanwijzingen van HARCOS aanlevert zal HARCOS deze advertentie(s) moeten aanpassen naar het correcte variant. HARCOS kan hiervoor aan cliënt per advertentie ten minste € 400,- excl. BTW aan meerkosten aan cliënt doorberekenen. HARCOS kan eventuele claims niet in behandeling nemen, als het digitale advertentiemateriaal niet volgens onze richtlijnen is aangeleverd. Indien naar het oordeel van HARCOS het advertentiemateriaal niet, niet-tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de opdrachtgever het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om aan al zijn financiële verplichtingen jegens HARCOS te voldoen. De opdrachtgever geeft hierbij in ieder geval toestemming aan HARCOS om in een dergelijke situatie, eventueel, zulks volledig ter beoordeling aan HARCOS, één of meerdere “oude” reeds in ons bezit zijnde digitale advertentie(s) van opdrachtgever te (her)plaatsen, ook indien de tekst, afbeelding(en) en/of de onderhavige onderwerpen in de desbetreffende één of meerdere “oude” digitale advertentie(s) grotendeels en/of volledig afwijken van de oorspronkelijk geplande en aldus te plaatsen digitale advertentie(s); deze aldus door HARCOS te plaatsen digitale advertenties zullen integraal en tijdig conform voorwaarden HARCOS door opdrachtgever aan HARCOS worden betaald. Cliënt kan in voornoemde gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding van enige schade. De opdrachtgever heeft in geval van onleesbare of onvolledige weergave van de opgegeven advertentie eventueel uitsluitend aanspraak op eventuele vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel eventuele herplaatsing, echter slechts voor zover de advertentie geacht kan worden niet volledig aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van HARCOS.

Artikel 26A: Bij niet tijdige ontvangst van nieuw en/of gewijzigd advertentiemateriaal en/of advertorial, conform ons plaatsingsschema, zal gedurende de looptijd van het/de door u met ons gesloten plaatsingsabonnement c.q. plaatsingsovereenkomst, dan telkens de laatst geplaatste advertentie en/of advertorial worden herplaatst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Al onze plaatsingsabonnementen c.q. plaatsingsovereenkomsten kunnen zowel persoonlijk, alsmede telefonisch, alsmede per email, met u worden overeengekomen. Voorwaarde voor acceptatie voor HARCOS is een bevestiging van het/de gesloten plaatsingsabonnementen c.q. plaatsingsovereenkomsten uwerzijds, hetzij schriftelijk, hetzij per email. 

Aanleveren van Advertorials

Artikel 27: Het volgens overeenkomst vermelde aantal te plaatsen advertorials, redactionele artikelen alsmede de omvang is maximaal en geldig gedurende het abonnement. Advertorials mogen uitsluitend producten en/of projecten beschrijven.

Bedrijfsportretten zijn niet toegestaan en zullen door HARCOS worden geweigerd. Kopij en digitaal beeldmateriaal worden door u conform onze aanwijzingen tijdig aangeleverd. U doet 1 suggestie inzake de Artikelkop met een maximum van 10 WOORDEN. Wij maken de advertorial kosteloos voor u op en wij plaatsen de advertorial in de door u gekozen productgroep conform de (digitale) plaatsingsovereenkomst op INSTALLATIE-PROJECTEN.com.

Artikel 27A: Indien u ons, conform ons plaatsingsschema, e.e.a. baserend op het/de door u met ons gesloten plaatsingsabonnement c.q. plaatsingsovereenkomst, NIET of niet tijdig voorziet van nieuw en/of gewijzigd advertentiemateriaal en/of advertorial, dan zullen wij u de volledige plaatsingskosten (het bedrag per plaatsing zoals dit met u is overeengekomen) van deze door u gereserveerde plaatsing(en) aan u doorberekenen. De feitelijke plaatsing van het geplande advertentiemateriaal en/of advertorial zal alsdan op een later moment worden doorgevoerd.

Artikel 28: HARCOS neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot digitaal materiaal, films, lay-outs, foto’s en ander haar door de adverteerder en/of zakenrelatie ter beschikking gesteld (digitaal) materiaal en wel gedurende zes maanden na de terbeschikkingstelling. Na deze periode van zes maanden is HARCOS niet meer aansprakelijk en verantwoordelijk voor het betreffende niet terugverlangde materiaal. HARCOS heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van zes maanden het digitale materiaal, films, lay-outs, foto’s en andere door de adverteerder en/of zakenrelatie ter beschikking gestelde (digitale) materialen te vernietigen, ook indien binnen de gestelde termijn van zes maanden door HARCOS geen gebruik is gemaakt van de door adverteerder en/of zakenrelatie ter beschikking gestelde (digitale) materialen, zonder dat dit kan leiden tot wanprestatie of tot het recht op schadevergoeding door adverteerder en/of zakenrelatie jegens HARCOS van enige schade.

Bewijs

Artikel 29: Ten aanzien van het bestaan van de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst en het bedrag van eventueel nog openstaande vorderingen van HARCOS op cliënt, verplicht cliënt zich te gedragen naar en genoegen te nemen met de boeken van HARCOS.

Artikel 30: Cliënt verklaart een exemplaar van deze plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst alsmede de volledige betaling- en leveringsvoorwaarden van HARCOS te hebben ontvangen, de volledige inhoud te kennen en daarmee volledig akkoord te gaan. Daarnaast verklaart cliënt het onderdeel copyright en al het daaronder behorende zoals afgedrukt op de colofonpagina van het desbetreffende (digitale) magazine, nieuwsbrief en/of website(s) waarop de met cliënt gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst betrekking heeft, te hebben doorgelezen, de volledige inhoud aldus te kennen en daarmee volledig akkoord te gaan. Ingeval van het plaatsen van bijvoorbeeld een bedrijfsprofiel of een advertorial of een redactioneel artikel over cliënt in het desbetreffende (digitale) magazine, nieuwsbrief en/of website(s) waarop de met cliënt gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst betrekking heeft, verklaart cliënt hierbij uitdrukkelijk akkoord te gaan met alle voorwaarden gesteld ten aanzien van de zogenaamde akkoordverklaring als voorwaarde ter plaatsing van het onderhavige redactionele artikel en/of bedrijfsprofiel. Hierbij verklaart cliënt uitdrukkelijk de exacte voorwaarden van deze akkoordverklaring te kennen en met de inhoud, aard en strekking volledig akkoord te gaan en zich er volledig aan te verbinden en er naar te handelen.

Hoofdelijkheid

Artikel 31: Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon met ons een plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst aangaat, als in privé of als vertegenwoordiger van een derde, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, zijn deze natuurlijke persoon, rechtspersoon en de vertegenwoordigde van een derde, waaronder tevens eventuele holding-, zuster- en/of dochtermaatschappijen begrepen, alsook de totale fiscale eenheid, naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk, voor de juiste nakoming van de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst en het hieruit voortvloeiende, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon met ons een plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst aangaat, als in privé of als vertegenwoordiger van een derde, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, en de ondertekenaar is enig of medeaandeelhouder of enig bestuurder, dan is deze natuurlijke persoon of rechtspersoon ook in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van deze plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst en het hieruit voortvloeiende. Deze ondertekenaar geeft hierbij dan ook volledige en uitdrukkelijke toestemming aan HARCOS om volledige nakoming en/of betaling van deze ondertekenaar van deze plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst en het hieruit voortvloeiende, direct van deze ondertekenaar ook in privé op te eisen. Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon met ons een plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst aangaat terwijl deze plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst strekt of mede strekt ten behoeve van een derde, dan is die andere persoon naast degene die de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst sluit hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst indien deze laatste bevoegd is die derde te verbinden. Indien met “Cliënt” meerdere personen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit deze met ons gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst voor hen voortvloeiende.

Aansprakelijkheid

Artikel 32: Indien er een procedure tegen HARCOS aanhangig gemaakt wordt door een derde of een dergelijke procedure dreigt aanhangig gemaakt te worden, waarbij een vordering tegen HARCOS wordt of dreigt te worden ingesteld ten aanzien van uitlatingen en/of reclameteksten of in welke vorm dan ook, door HARCOS in de onderhavige of ieder andere (digitale) reclameopdracht gedaan die deze derde onrechtmatig acht, en een dergelijke vordering een aanmerkelijke kans maakt te worden toegewezen, is HARCOS bevoegd – ook in strijd met de aanvaarde opdracht – onze uitlatingen en handelingen in de onderhavige (digitale) reclamecampagne en/of (digitale) magazine, nieuwsbrief en/of website(s) te staken of te wijzigen. In zodanig geval is HARCOS niet aansprakelijk voor eventuele bij de opdrachtgever ontstane schade, welke direct of indirect samenhangt met het staken of wijzigen van onze (digitale) uitlatingen en/of handelingen. Overigens staat de opdrachtgever volledig in voor de volledige, juiste en tijdige nakoming van de met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst en de bepalingen van de met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst, ook indien de opdrachtgever namens een adverteerder of andere vertegenwoordiger optreedt en aldus namens hen een plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst met HARCOS is aangegaan. Indien enig opdrachtgever de volmacht tot contracteren met HARCOS ontkent of de opdrachtgever om enige andere reden tot contracteren met HARCOS niet bevoegd was, wordt opdrachtgever geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld. Deze opdrachtgever is alsdan in voornoemde situatie privé hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige, juiste en tijdige nakoming van de met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst en het hieruit voortvloeiende.

Artikel 33: De opdrachtgever en/of adverteerder vrijwaart HARCOS en stelt HARCOS schadeloos voor elke aansprakelijkheid jegens derden. Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder andere voor eventuele vorderingen van derden in verband met inbreuken of vermeende inbreuken op het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrechten van derden.

Artikel 34: HARCOS is niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte fouten van onze (freelance) medewerkers, ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade lijdt. Ook is HARCOS niet aansprakelijk voor de door onze medewerkers verrichte onrechtmatige daden.

Artikel 35: HARCOS is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door onze toeleveranciers, ten gevolge waarvan de opdrachtgever schade lijdt. HARCOS is niet aansprakelijk voor opmaak- en digitale fouten in print en digitale publicaties door derden aan HARCOS beschikbaar gesteld.

Artikel 36: HARCOS is niet aansprakelijk voor het bij ons in beheer gegeven digitaal advertentiemateriaal en enig ander digitaal, foto- en/of technisch reproductiemateriaal, ingeval van een schade ontstaan door een situatie als bijvoorbeeld brand- en/of waterschade, inbraak, zoekraken of iedere andere vorm van schade, aangezien deze situaties als overmacht dienen te worden beschouwd en als zodanig ook door cliënt hiermede worden geaccepteerd.

Artikel 37: HARCOS voert de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of advertentiecontracten, alsmede al haar overige werkzaamheden en diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. HARCOS is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk, als haar een grove mate van onzorgvuldigheid kan worden verweten. Indien HARCOS evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig bedrag als in redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht, respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of opdracht is aangenomen. De eventuele aansprakelijkheid van HARCOS, voor enige schade van de cliënt, is in ieder geval maximaal beperkt tot de hoogte van het individuele factuurbedrag, van de individuele digitale publicaties, van de individuele plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst. Eventuele aansprakelijkheid van HARCOS is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij aansprakelijkheid heeft verzekerd, of tot het bedrag waartoe de verzekeraar van HARCOS een schade erkent en dekt. HARCOS is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 38: De multimediale uitgeverij HARCOS en de bij de verschillende door ons of namens ons uitgebrachte (digitale) uitgaven, (digitale) kranten, (digitale) periodieken, (digitale) magazines, websites e.d., werkzame en/of betrokken redactie en/of medewerkers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige geleden en/of nog te lijden schade, materieel dan wel anderszins, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door de redactionele inhoud of anderszins vermelde informatie in de verschillende door ons of namens ons uitgebrachte (digitale) uitgaven, (digitale) kranten, (digitale) periodieken, (digitale) magazines, websites e.d..

Artikel 39: HARCOS is niet verplicht uit te geven en/of digitaal te publiceren onder welke omstandigheid dan ook. In een zodanige situatie, waarin de opdrachtgever reeds voor de print uitgave en/of digitale uitgave en/of te plaatsen (digitale) vermeldingen, (digitale) plaatsingen, (digitale) advertorials, bedrijfsprofielen en/of (digitale) advertenties heeft betaald, heeft de opdrachtgever geen recht de door hem aan HARCOS voor deze (digitale) uitgave en/of digitale publicatie en/of (digitale) vermeldingen, (digitale) plaatsingen, (digitale) advertorials, bedrijfsprofielen en/of (digitale) advertenties betaalde kosten en eventuele overige bedragen terug te vorderen. HARCOS is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die de opdrachtgever in dit geval mocht lijden.

Artikel 40: HARCOS kan te allen tijde een alternatieve (digitale) verspreiding van reclamemateriaal en/of (digitale) uitgaven gelasten – ook in strijd met het overeengekomene – zonder tot schadevergoeding van enige schade ten opzichte van de opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 41: Redactioneel Artikel of Advertorial.

a)Geldig voor 1/2 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial b)Geldig voor 1/1 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial c)Geldig voor 2/1 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial d)Geldig voor 3/1 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial e)Geldig voor 4/1 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial f)Geldig voor 6/1 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial g)Geldig voor 8/1 Pagina Redactioneel Artikel of Advertorial.

Hierbij verklaren de ondertekenaars van de met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst, alsmede zijn/haar opdrachtgevers, de eventueel telefonisch geïnterviewde(n), de tekeningsbevoegde(n), inzake het redactionele artikel en/of advertorial, zich akkoord met de inhoud, aard, strekking en juistheid van de genoemde redactionele artikel en/of tekstadvertentie en/of bedrijfsprofiel, verklaren zij dat er geen (technische-) onjuistheden, onjuiste beweringen, stellingen, uitspraken, onvolkomenheden e.d. worden gedaan en dat de eventueel door hem/haar/hun bijgeleverde product-, project-, bedrijfs-, branche-, wetenschappelijke- of verdere informatie(s) en de verplicht daarbij door de geïnterviewde(n) en tekeningbevoegde(n) tijdig aangeleverde/ bijbehorende minimum aantal van a)1, b)2, c)4, d)6, e)8, f)12, g)16 (digitale-)(product-)foto(‘s),technische tekeningen e.d. ten behoeve van dit redactionele artikel en/of advertorial, inhoudelijk juist en vrij van rechten ten opzichte van derden en van hoge (digitale)kwaliteit (e.e.a. conform aanwijzingen HARCOS) zijn en dat bovenstaande volledig door zowel ondergetekende(n) alsook door zijn/haar werkgever wordt gegarandeerd, dat HARCOS volledig worden gevrijwaard, nu en in de toekomst van eventuele aanspraken van zowel onderhavige firma alsook van mogelijke derden welke door de publicatie(‘s) van onderhavige redactionele artikel en/of advertorial, informatie, tekst(en), (digitale) foto(‘s), tekening(en) e.d. enige vorm van (financieel) nadeel zouden kunnen ondervinden, zodat aanspraken tot schadevergoeding van onderhavige firma alsook van derden om wat voor reden dan ook, niet toepasselijk zijn en door de geïnterviewde(en) alsmede door zijn/haar/hun werkgever(s) worden uitgesloten en dat dit redactionele artikel en/of advertorial exclusief en zonder (bij)betaling hiervoor van de zijde van HARCOS, onder meer bestemd is voor publicatie op de redactionele en/of commerciële pagina’s van het door HARCOS uitgegeven print- en digitale magazine ARCHITECTENMAGAZINE.com alsmede gelieerde overige print- alsmede digitale magazines, websites, nieuwsbrieven, blogs en overige publicaties van HARCOS, zoals de websites INSTALLATIE-PROJECTEN.com en ARCHITECTEN-MAGAZINE.com.

HARCOS, behoudt zich het recht voor, dat zij de door u als opdrachtgever/leverancier ingezonden en daarmee geaccordeerde redactionele artikelen en/of advertorials zonder overleg met u, kunnen bewerken en/of inkorten. Dat geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien er naar onze mening concurrentievervalsende teksten, uitspraken, beweringen e.d. worden gedaan en/of dat er een mogelijk inbreuk op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht of enig ander mogelijk recht van derden gemaakt wordt. U dient zich goed en bewust te realiseren dat HARCOS zich niet verplicht, om de door u of namens u aangeleverde productinformatie, redactionele artikelen en/of advertorials, op juridische onvolkomenheden, concurrentievervalsende teksten, uitspraken, beweringen welke worden gedaan en/of dat er een mogelijk inbreuk op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht of dat er inbreuk op enig ander mogelijk recht van derden door de gemaakt wordt, gaat controleren. Deze verantwoordelijkheid en volledige aansprakelijkheid voortvloeiende uit de door u en/of namens u aangeleverde productinformatie, redactionele artikelen en/of advertenties, advertorials, bedoeld ter publicatie in één of meerdere van onze print- en/of digitale magazines, websites, blogs, nieuwsbrieven of enig andere vorm van publicatie en/of verspreiding, berust 100% uitsluitend en volledig bij u, als opdrachtgever/ondertekenaar van de met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst. 

U dient zich goed te realiseren, dat wij, als HARCOS, voor de door u of namens u aangeleverde productinformatie, teksten, afbeeldingen, tekeningen, redactionele artikelen en/of advertorials, alsmede door u aangeleverde concurrentievervalsende teksten en/of gedane uitspraken, waarmee u mogelijkerwijs een of meerdere andere firma’s / partijen enige schade zou kunnen berokkenen, ook indien er eventueel door uw aanlevering eventueel sprake is of kan zijn van een mogelijk inbreuk op het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht of dat dat er mogelijk inbreuk op enig ander mogelijk recht van enige derde is en/of wordt gemaakt door u en/of namens u, dat wij als HARCOS geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid kunnen en willen overnemen en aldus niet zullen accepteren. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en de mogelijk hieruit voor u, alsmede voor HARCOS, voortvloeiende nadelige gevolgen (vanzelfsprekend ook financieel) zijn volledig voor uw eigen aansprakelijkheid, rekening en risico. 

Firma/opdrachtgever/ondertekenaar, van de met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst, alsmede zijn werkgever, garanderen hierbij dat zij de volledige juridische en financiële aansprakelijkheid in een dergelijke voorkomende situatie zullen accepteren en garanderen hierbij dat ze volledige juridische en financiële vrijwaring voor HARCOS garanderen in een dergelijke voorkomende situatie.

Foto’s moeten door u separaat digitaal bijgeleverd worden, dus niet importeren in het WORD document; Alle digitale afbeeldingen dienen minstens 300 dpi te zijn en dienen een pixel grootte te hebben van minstens 1200 x 900 pixels (breed x hoog) maar onze voorkeur gaat uit naar minstens 3648 x 2736 pixels (breed x hoog); Digitale foto’s aanleveren op CDROM / DVD maar u dient ze tevens te zenden aan ons email adres: dtp@architectenmagazine.com of naar: architectenmagazine.wetransfer.com. Foto’s opslaan als PNG- of JPEG-bestand 120 lpc (lines per cm) / resolutie 300 dpi (dots per inch); bij voorkeur foto’s aanleveren van de geïnterviewde(n), producten, projecten, toepassingen e.d.. Tekst aanleveren als WORD document op CD-ROM / DVD inclusief de bijbehorende print-out, maar u dient dit tevens te zenden aan ons e-mail adres: info@harcosmedia.com. Er wordt niet gewerkt op basis van exclusiviteit, d.w.z. er kunnen in het één en dezelfde (digitale) magazine en/of verschijning of op onze website’s meerdere firma’s/bedrijven welke soortgelijke (concurrerende) producten voeren, in het digitale magazine en/of op de website’s voorkomen; ieder redactioneel artikel en/of advertorial, dient bij voorkeur telkens iets anders te beschrijven en wordt daardoor waarschijnlijk ten hoogste eenmaal gepubliceerd; advertorials zullen echter telkens ongewijzigd worden herplaatst; omdat het zich hier om een redactioneel artikel en/of advertorial handelt zal HARCOS uw firmanaam/productnaam maximaal 2 maal noemen; Vergelijkingen tussen verschillende firma’s, producten, werkmethoden, visies, uitvoeringsvormen e.d. zijn niet toegestaan; daarmee schaadt u mogelijkerwijs een andere firma/partij. Géén reclametekst, maar zakelijke presentaties over projectbesprekingen, productinnovaties, marktontwikkelingen, vakbeurzen en branche informatie. Concurrentievervalsende teksten zijn niet toegestaan. Meldingen en/of absolute uitspraken zoals “de beste”, “de slechtste”, “de grootste”, “de kleinste”, “de eerste”, “de laatste”, “de snelste”, “de belangrijkste”, het woord “marktleider” e.d. worden niet geaccepteerd en verwerkt en dienen door u nadrukkelijk te worden afgezwakt! Uit layout technische redenen behoudt HARCOS zich het recht voor en geeft u hiermede volledige toestemming tot, dat gedurende het productieproces van het digitale magazine, kleine veranderingen aan de tekstomvang door HARCOS kunnen worden doorgevoerd.

HARCOS behoudt zich het recht voor om u, de voor het bijgevoegde redactionele artikelen en/of advertorials geïnterviewde(n) en tekeningbevoegde(n) alsook uw werkgever, op basis van de met uw met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst, bij eventueel door u gemaakte overtredingen en/of fouten welke ingaan tegen deze door ondertekenden getekende en met HARCOS gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst, hiervoor aansprakelijk te stellen en alle daartoe geleden en/of nog te lijden schade op u te verhalen. 

Artikel 42: Aanvullende voorwaarden voor alle plaatsingsovereenkomsten/plaatsingsabonnementen 

Aanlevering advertenties: Het advertentiemateriaal dient digitaal te worden aangeleverd als Certified PDF. De advertentiepagina dient als ‘Single page’ PDF bestand aangeleverd te worden (1 pagina per bestand). Een spreadadvertentie dient als één documentpagina aangeleverd te worden. Uitsluitend PDF bestanden met embedded fonts (unseparated) aanleveren. Alle kleuren uitsluitend aanleveren in CMYK en niet in RGB. Gelijktijdig met de aanlevering van de advertenties geeft u ons schriftelijk, voor welke uitgave, voor welke uitgavenmaand de advertenties zijn bedoeld.

Bestandsgrootte: Bestandsgrootte van door u aangeleverd digitaal advertentiemateriaal, dus een PDF, mag nooit meer bedragen dan 100KB per pagina advertentie. U dient aldus zelf zorg te dragen voor een juiste comprimering van het door u aan te leveren bestand. Anders brengen wij u hiervoor kosten in rekening. Voor meer informatie: http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-compress-a-pdf-file  Check volledigheidshalve onze reeds aan u toegezonden mediagegevens. Deze kunt u tevens inzien op onze website onder: http://www.architecten-magazine.com/adverteren

Tijdige aanlevering: Bij niet tijdige ontvangst van nieuw en/of gewijzigd advertentiemateriaal en/of advertorials, e.e.a. conform ons plaatsingsschema, zal gedurende de looptijd van deze plaatsingsovereenkomst telkens de laatst geplaatste advertentie en hyperlink worden herplaatst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Advertorials en Advertenties worden in principe altijd automatisch herplaatst.

Hyperlinks: Gelijktijdig met de aanlevering van de advertenties, advertorials, redactie, productinfo, bedrijfsprofielen, tekstadvertenties e.d. levert u ons de correcte hyperlinks schriftelijk aan, zodat wij voor de plaatsing van de juiste hyperlink zorg kunnen dragen. In dit schriftelijke bericht dient u duidelijk aan te geven, voor welke uitgave, voor welke uitgavenmaand en voor welke advertentie de hyperlink is bedoeld.

Video: Gelijktijdig met de aanlevering van de advertenties e.d. levert u ons de juiste embed codes schriftelijk aan van de te plaatsen video’s. In dit schriftelijke bericht dient u duidelijk aan te geven, voor welke uitgave, voor welke uitgavenmaand en voor welke advertentie de video is bedoeld. Wij accepteren uitsluitend embed codes van YouTube en Vimeo.

Inzake de te plaatsen Digitale Foto’s/Video’s: Hierbij verklaren en garanderen de ondertekenaars van deze plaatsingsovereenkomst en/of plaatsingsabonnement, alsmede zijn/haar opdrachtgevers, ten aanzien van INSTALLATIE-PROJECTEN.com, dat de door hun organisatie (mede) aan te leveren digitale foto’s en/of video’s, ten behoeve van advertenties, redactie, productinfo, bedrijfsprofielen, etc. uw eigendom zijn en aldus vrij van rechten van derden zijn en dat er door gebruik, verspreiding en/of publicatie in INSTALLATIE-PROJECTEN.com, geen inbreuk op enig recht van derden gemaakt wordt.

Ontbinding

Artikel 43: HARCOS behoudt zich het recht voor om, indien een opdrachtgever in gebreke blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen, alle orders van die opdrachtgever te annuleren en de eventueel geleverde, doch niet betaalde goederen terug te vorderen, zulks onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding. Alle kosten door HARCOS te maken, in verband met de niet-nakoming door de opdrachtgever van enige op hem rustende verplichting, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder ook begrepen kosten als bijvoorbeeld de door HARCOS ingeschakelde advocaat, (gerecht-)deurwaarder, kosten van handelsinformatie, omzetderving, overige schadeposten en overige kosten van HARCOS, die in geval van een procedure niet ten laste van de opdrachtgever worden gebracht, zijn geheel voor diens rekening. Reclames ter zake van door ons geleverde zaken en/of door ons verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd doch in ieder geval per aangetekend schrijven binnen acht dagen bij ons te worden ingediend op straffe van verval van alle aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke (digitale) levering van de zaak en/of het moment van het verrichten van de dienst. Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij opdrachtgever.

Ongeautoriseerd gebruik van de websites van HARCOS MEDIA door u 

Artikel 44: U mag geen enkele “deep-link”, “page-scraper”, “robot”, “spider” of andere automatische voorziening, programma, algoritme of methodologie, of eventuele vergelijkbare handmatige processen, gebruiken om enig gedeelte van de websites van HARCOS of enige Inhoud te openen, verwerven, kopiëren of bewaken, of op enige manier de navigatiestructuur of presentatie van de websites van HARCOS of enige Inhoud reproduceren of omzeilen, of om de hand te leggen op of proberen de hand te leggen op materialen, documenten of informatie op enige manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de websites van HARCOS. HARCOS behoudt zich het recht voor al dergelijke activiteiten te blokkeren.

U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig gedeelte of enige voorziening van de websites van HARCOS, of tot andere systemen of netwerken die aan de websites van HARCOS zijn gelieerd of tot enige server van HARCOS, of tot enige van de diensten die op of via de websites van HARCOS worden aangeboden, door hacken, “vissen” naar wachtwoorden of enige ander onwettig middel.

U mag de kwetsbaarheid van de websites van HARCOS of enig netwerk dat is gelieerd aan de websites van HARCOS niet uitproberen, scannen of testen, noch de veiligheids- of verificatiemaatregelen op de websites van HARCOS of enig netwerk dat is gelieerd aan de websites van HARCOS te schenden. Het is niet toegestaan enige informatie over enige andere gebruiker of bezoeker van de websites van HARCOS, of enige andere klant van HARCOS, met inbegrip van enige HARCOS account die niet uw eigendom is, achterwaarts terug te volgen, te traceren of proberen te traceren tot aan de bron, of om de websites van HARCOS of enige dienst of informatie die wordt aangeboden of beschikbaar wordt gesteld door of via de websites van HARCOS, op welke wijze dan ook te exploiteren met het doel om enigerlei informatie openbaar te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals verstrekt door de websites van HARCOS.

U stemt ermee in dat u geen enkele actie zult ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting betekent van de infrastructuur van de websites van HARCOS of HARCOS systemen of  netwerken, of van enig ander systeem of netwerk dat is gelieerd aan de websites van HARCOS of aan HARCOS.

U stemt ermee in geen enkele voorziening, software of routine te zullen gebruiken om de correcte werking van de websites van HARCOS of enige transactie die wordt uitgevoerd op de websites van HARCOS te beïnvloeden, of om het gebruik van de websites van HARCOS door enige andere persoon te beïnvloeden.

Het is niet toegestaan headers te vervalsen of identificatie-elementen anderszins te manipuleren om de oorsprong te maskeren van enig bericht of enige verzending die u naar HARCOS stuurt op of via de websites van HARCOS of enige dienst die op of via de websites van HARCOS wordt aangeboden. U mag niet voorgeven dat u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of u voordoen als enige andere persoon of entiteit.

U mag de websites van HARCOS of enige Inhoud ervan niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden is krachtens deze Gebruiksvoorwaarden, of de uitvoering uitlokken van enige onwettige activiteit of andere activiteit die de rechten van HARCOS of anderen schendt.

Rechterlijke competentie bij gerezen geschillen

Artikel 45: Ten aanzien van geschillen, rijzende tussen HARCOS en de opdrachtgever, ter zake van of in verband met een gesloten plaatsingsovereenkomst of plaatsingsabonnement of overeenkomst of der zelve ontbinding, zal uitsluitend bevoegd zijn de bevoegde rechter te Almelo.

Artikel 46: Deze Betaling- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76983161 en treden in werking met ingang van 15 juni 2019.

INSTALLATIE-PROJECTEN.com – City: Emmeloord – Country: The Netherlands – Chamber of Commerce Enschede nr. 76983161 – Gildenweg 2, Emmeloord, Netherlands – Phone +31-85-0645408 – Email: info@harcosmedia.com

Copyright © 2019-2020 – HARCOS MEDIA – https://www.INSTALLATIE-PROJECTEN.com as well as ARCHITECTENMAGAZINE.com and www.ARCHITECTEN-MAGAZINE.com – are wholly owned subsidiaries of HARCOS MEDIA. All rights and disclaimers not particularly described are reserved.